Skip to main content

W powiecie głogowskim działa 19 Organizacji Pożytku Publicznego

WYBIERZ, którą chcesz wesprzeć i PRZEKAŻ jej 1% swojego podatku!

Poradnik podatnika – 1 procent podatku

Każdy z nas ma przywilej przekazania 1% odprowadzanego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Warto z tego korzystać, ponieważ jest to bardzo łatwe i zupełnie niekłopotliwe, a może przynieść potrzebującym wiele dobra. Przed podjęciem decyzji o oddaniu 1 procenta podatku, warto zapoznać się z ważnymi informacjami na ten temat.

Czym jest 1%?

Każdego roku miliony Polaków składają deklaracje podatkowe PIT i tym samym oddają do budżetu państwa odprowadzany podatek. Od pewnego czasu istnieje możliwość, by kwotę przekazywanego podatku pomniejszyć o 1 procent podatku, a uzyskany ułamek przekazać na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Podatnik zyskuje przywilej zadecydowania, na co zostaną przeznaczone przekazywane pieniądze z 1% podatku. W miejsce budżetu państwa, gdzie trafiają środki z naszych podatków, 1% otrzymują fundacje i inne Organizacje Pożytku Publicznego oraz znajdujący się pod ich opieką potrzebujący.

Procedura przekazania 1% podatku jest niezwykle prosta, nie zajmuje wiele czasu i nie obciąża podatnika żadnym kosztem. Wystarczy w odpowiedniej rubryce uzupełnianego formularza PIT wprowadzić nazwę i numer KRS organizacji, której chce się przekazać swój 1% i gotowe. Pieniądze zasilą konto wybranej fundacji, a nie Skarb Państwa. Przekazaniem środków z 1% zajmuje się naczelnik Urzędu Skarbowego, zatem dla podatnika nie oznacza to żadnych dodatkowych komplikacji.

1 procent podatku – sprawdź, komu możesz okazać swoje wsparcie

Każdy podatnik może zdecydować osobiście, komu zostaną przekazane środki z jego 1%. Na ten wariant wsparcia ze strony podatników mogą liczyć jedynie te organizacje, którym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej został przyznany status Organizacji Pożytku Publicznego. Każda z takich organizacji ma własny numer KRS, który należy wpisać w odpowiedniej rubryce formularza PIT. Organizacje Pożytku Publicznego podlegają wyjątkowo surowym restrykcjom. Każdego roku są zobowiązane do przekazywania Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej dokładnego sprawozdania ze swej działalności.

W momencie, jeżeli nie spełniają nakładanych wymagań, grozi im utrata statusu OPP i możliwości pozyskiwania środków z 1 procenta. Dlatego zanim przekaże się swój ułamek podatku wybranej organizacji lub fundacji, warto sprawdzić, czy nadal może ona go zbierać. Co roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uaktualnia i upublicznia wykaz Organizacji Pożytku Publicznego, którym można okazać swoje wsparcie poprzez przekazanie 1% podatku. Listę rzeczonych organizacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa.

W jaki sposób przekazać 1 procent podatku?

Przekazanie 1% podatku wiąże się z bardzo szybką i prostą procedurą, która nie nastręcza podatnikom żadnych problemów. Wystarczy w odpowiedniej rubryce składanej deklaracji podatkowej wprowadzić numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której chce się okazać swoje wsparcie, a w miejscu wnioskowanej kwoty podać kwotę będącą 1% podatku zaokrągloną w dół do pełnych dziesiątek. Kwota może być niższa niż 1%, ale nie może go przekraczać. Przekazaniem środków na konto wskazanej fundacji zajmuje się naczelnik Urzędu Skarbowego.

Warto pamiętać o tym, że z tytułu przekazania 1% podatku podatnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Nie płacą ani złotówki z własnej kieszeni, bo środki, które decydują się przekazać na pomoc potrzebującym i tak trafiłyby do Skarbu Państwa. W jednej deklaracji podatkowej można przekazać 1% jednej, wybranej organizacji, ale jeśli rozlicza się dodatkowe PIT-y, np. za posiadane papiery wartościowe, można na każdym formularzu wesprzeć inną organizację.

Jak wyliczyć kwotę 1% podatku?

Wyliczenie kwoty 1% podatku, jaką należy podać w rubryce formularza, jest bardzo proste. Jest to jedna setna podatku, jaki jesteśmy zobowiązani odprowadzić do Skarbu Państwa. Uzyskana kwota nie może przekroczyć 1%, dlatego zawsze należy ją zaokrąglać w dół do pełnych dziesiątek. Dla przykładu:

jeżeli 1% podatku wynosi 46,27, to w rubrykę wpisuje się kwotę 46,20 i właśnie ta suma zasila konto wskazanej przez podatnika organizacji.
Przekazaniem tych środków zajmuje się Urząd Skarbowy, więc dla podatnika nie oznacza to dodatkowych obowiązków. Musi tylko w terminie złożyć swój formularz PIT i zaznaczyć w nim informacje wskazujące, że chce przekazać 1% wybranej organizacji.

Ulga na darowiznę a 1% – czy to się wyklucza?

Podatnicy, którzy w jednej deklaracji PIT chcą rozliczyć ulgę na darowiznę oraz przekazać 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego, mogą to uczynić bez najmniejszych problemów, ponieważ te dwie opcje się nie wykluczają. Ulga na darowiznę zmniejsza przychód roczny, więc w efekcie zmniejsza także podatek. Przekazanie 1% podatku nie zmniejsza podatku, a jedynie zmienia to, że jego część trafia do potrzebujących zamiast do Skarbu Państwa. W ten sposób podatnik osobiście decyduje, na co przeznacza się część jego podatków.

Kto może przekazać 1% podatku na rzecz OPP?

Z możliwości przekazania 1 procenta podatku dla potrzebujących może skorzystać bardzo wielu podatników, ponieważ opcja ta jest dostępna dla osób pozyskujących dochody z tytułu umowy o pracę, umów zlecenie i o dzieło, praw autorskich czy sprzedaży akcji i papierów wartościowych. Z przywileju decydowania, na co przeznaczy się ułamek podatku mogą korzystać też opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkiem liniowym od działalności gospodarczej. 1% można przekazywać także, rozliczając kapitały pieniężne, prawa majątkowe oraz przychody pozyskane ze sprzedaży nieruchomości.

Czym jest OPP?

Mianem Organizacji Pożytku Publicznego mogą określać się tylko fundacje i organizacje, którym przyznano ten status z ramienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Status OPP przynosi liczne przywileje, ale równocześnie nakłada na oznaczone nim jednostki wymagania i restrykcje, którym muszą one podołać, by go nie utracić. Podobne obostrzenia czynią Organizacje Pożytku Publicznego swoistą elitą wśród organizacji pozarządowych. OPP działają na rzecz społeczności, niosąc pomoc i szerząc działalność społecznie użyteczną.

Do obowiązków organizacji chcących zachować status OPP zalicza się:

  • działanie na rzecz szerokiego grona odbiorców lub węższej grupy, wykazującej trudną sytuację życiową – na przykład dzieci zmagających się z chorobą nowotworową;
  • przekazywanie nadwyżek przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego;
  • powołanie kolegialnego organu kontroli lub nadzoru;
  • posiadanie statusu zabezpieczającego mienie organizacji;
  • wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego
    przygotowanie i przedkładanie rocznego sprawozdania z działalności organizacji dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wykaz organizacji posiadających status OPP jest aktualizowany każdego roku. Lista 22 Organizacji Pożytku Publicznego z powiatu głogowskiego jest podana poniżej.

WYBIERZ organizację, którą chcesz wesprzeć
PRZEKAŻ jej 1% swojego podatku!

19 Organizacji Pożytku Publicznego
z powiatu głogowskiego

Wykaz organizacji pożytku publicznego z powiatu głogowskiego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok

Twój e-PIT 2020
czeka na ciebie

Rozliczenie PIT – najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Rodzaje PIT-ów, czyli którą deklarację PIT wybrać?

Do najpopularniejszych formularzy PIT należą przede wszystkim PIT-37 oraz PIT-36. Na pierwszym z nich (PIT-37) rozliczają się osoby pracujące na umowach o pracę, o dzieło czy na zleceniach. Drugi natomiast (PIT-36) jest przeznaczony dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą.

Obok nich mamy jeszcze kilka innych rodzajów PIT (np. PIT-28, PIT-38, PIT-39). W przypadku problemów z wyborem właściwego PITa do naszego rozliczenia, pomocny okaże się sprawdzony program, który podpowie jaki formularz będzie odpowiedni. Dowiedz się więcej, jakie są rodzaje deklaracji PIT i dla kogo przeznaczona jest każda z nich?

Do kiedy wypełnić i rozliczyć PIT?

Terminy, do kiedy należy rozliczyć PIT wyznacza Ministerstwo Finansów. W 2021 roku rozliczamy podatek z przychodów uzyskanych w 2020 roku.
Uwaga! W związku z pandemią koronawirusa (COVID-19), w terminach nastąpiło kilka ważnych zmian. Aby nie przegapić istotnych dla siebie terminów, warto zapoznać się z nowymi terminami rozliczenia PIT 2020.

Jak przekazać 1% podatku?

Każda z osób odprowadzających podatek może przekazać jeden procent jego wysokości nie do budżetu państwa, a na wybraną Organizację Pożytku Publicznego (w skrócie OPP). Można w ten sposób szybko i bez żadnych kosztów własnych pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Wystarczą 2 proste kroki. Najpierw wybierz organizację, a następnie wypełnij rozliczenie PIT z jej nr KRS. 1% podatku możesz np. przekazać na organizację z powiatu głogowskiego, które codziennie starają się o lepsze jutro naszej lokalnej wspólnoty.

Czym jest Twój e-PIT, jak z niego korzystać i co oferuje?
Usługa Twój e-PIT dostępna jest na podatki.gov.pl. W każdym sezonie rozliczeń znajdziemy na niej automatycznie przygotowane przez urząd rozliczenia PIT. Należy je sprawdzić i zaakceptować lub odrzucić. Można je też zmodyfikować. Wszystko po to, żeby być pewnym, że mamy uwzględnione wszystkie możliwe ulgi i odliczenia. Warto przy tym pamiętać o przekazywaniu 1% podatku. W automatycznie przygotowanej deklaracji znajdziemy domyślnie wpisaną organizację, której w poprzednim roku podarowaliśmy 1%. Można ją zmienić i przekazać 1% na jędną z organizacji pożytku publicznego działającyh w powiecie głogowskim.
Kto może skorzystać z ulgi podatkowej na dziecko?

Ulga podatkowa na dziecko to jedna z najpopularniejszych ulg i jednocześnie metoda wsparcia rodzin. Obejmuje dzieci małoletnie, niepełnosprawnych otrzymujących zasiłek lub rentę, czy osoby uczące się do ukończenia 25. roku życia. Skorzystają z niej natomiast podatnicy sprawujący władzę rodzicielską. Co ważne, otrzymywanie innych świadczeń (takich jak np. 500+) nie wyklucza korzystania z ulgi na dziecko.

Odliczenie z tytułu ulgi na dzieci nie jest skomplikowane. Zależy od dochodu rodziców czy liczby dzieci. Sprawdź możliwe korzyści oraz jak skorzystać z ulgi na dziecko, zwanej również ulgą prorodzinną.

Odliczanie podatkowe z tytułu darowizny

Darowizny, które przekazujemy w trakcie roku m.in. fundacjom czy stowarzyszeniom, możemy później odliczyć od naszego podatku. Dzięki temu z jednej strony wspieramy organizacje, które potrzebują naszej pomocy, z drugiej obniżamy płacony przez nas podatek.

Jak rozliczyć PIT z małżonkiem?
Osoby pozostające w związku małżeńskim mogą składać deklarację podatkową wspólnie ze swoim małżonkiem. Wspólne rozliczenie podatkowe małżonków niesie ze sobą korzyści. Wystarczy, że rozliczenie PIT będzie podpisane przez jednego z małżonków. W tym celu powinniśmy skorzystać odpowiednio z formularza PIT-37 lub PIT-36, w zależności od źródła uzyskiwanych przychodów.
Ulga rehabilitacyjna i ulga na leki. Komu przysługują i jak działają?

W przypadku niepełnosprawności osoby z orzeczeniem lub ich opiekunowie, podczas rozliczenia PIT mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i z ulgi na leki. Są to odliczenia od uzyskanych dochodów. Odliczamy wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne, na przepisane przez lekarza leki, ale też na inne cele służące ułatwieniu wykonywania czynności życiowych.

Dzięki uldze rehabilitacyjnej – podobnie, jak dzięki uldze na leki – możemy zaoszczędzić pieniądze obniżając dochód, który jest podstawą obliczenia podatku.

Kogo obowiązuje PIT-36?

PIT-36 dotyczy osób, prowadzących zarobkową, pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych (za 2020 rok to odpowiednio stawki 17,75% i 32%). Jeśli jednak podatnik rozlicza się także z innych przychodów, powinien robić to osobno, na odrębnych i adekwatnych do sposobu rozliczania deklaracjach PIT.

Więcej informacji związanych z rozliczeniem podatku PIT za 2021 r.:

Akcja społeczna „Zostaw 1% w powiecie głogowskim”

Mimo, że z roku na rok rośnie liczba osób, które przekazują 1% swojego podatku na organizacje pozarządowe, to jednak zdecydowana większość pieniędzy przypada ogólnopolskim fundacjom i stowarzyszeniom.

W 2011 roku Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych zainicjowała akcję pod nazwą „Zostaw 1% podatku w powiecie głogowskim”. Kampania ma na celu promowanie głogowskich OPP oraz ich współpracę ze społecznością lokalną. Poprzez te działania Fundacja zachęca mieszkańców powiatu głogowskiego do wspierania lokalnych organizacji poprzez oddawanie 1% na konto OPP.