Najczęściej zadawane pytania

Co to są OPP?

 • prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
 • nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzić ją w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;
 • cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego;
 • posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego, który mu nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru;
 • posiada statut, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące wykorzystywania majątku organizacji oraz dokonywania zakupów od podmiotów związanych z członkami organizacji;
 • podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości,
 • sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości,
 • przekazuje wyżej wymienione sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

O status Organizacji Pożytku Publicznego może się ubiegać organizacja prowadząca działalność w zakresie:

 • pomocy społecznej;
 • zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy;
 • działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych;
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 • kultury fizycznej i sportu;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • ochrony praw konsumentów;
 • integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu.

Przywileje Organizacji Pożytku Publicznego:

 • użytkowanie nieruchomości na preferencyjnych warunkach,
 • prawo do otrzymywania 1-proc. podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • zwolnienie od: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, opłat od czynności cywilnoprawnych (np. umów), opłat skarbowych i sądowych w odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku publicznego.
 • możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej działalności poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji,
 • korzystanie z pracy poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej.

Kto może przekazać 1% podatku?

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Jak przekazać 1% podatku?

 1. Wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcemy przekazać 1%
  Wykaz organizacji, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za ubiegły rok dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=2268
  Wykaz organizacji uprawnionych do zbierania 1% w powiecie głogowskim można znaleźć także w internetowej bazie organizacji pożytku publicznego w portalu 1PROCENT.glogow.pl

  Na liście znajdują się organizacje, które mają prawo otrzymywać 1% (tzn. nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami).

 2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

  Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof). Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także w bazie ngo.pl.
  Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

  Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.
  Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 132-134 w PIT-28, poz. 308-310 w PIT-36, poz. 108-110 w PIT-36L, poz. 127-129 w PIT-37, poz. 61-63 w PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;

  Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 w PIT-28, poz. 310 w PIT-36, poz. 110 w PIT-36L, poz. 129 w PIT-37, poz. 63 w PIT-38).

 3. Złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek

  Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

  Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

  Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

  1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

  Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym zadeklarował „za duży” 1% dla wybranej organizacji pożytku publicznego), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nadpłacone pieniądze – wówczas (jeśli pieniądze zostały już przekazane organizacji) urząd skarbowy „weźmie” różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić podatnikowi (art. 77 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm).

źródło: ngo.pl

Inne pytania:

 1. Czy w rozliczeniu rocznym za 2008 r. będzie można wskazać cel szczegółowy wydatkowania kwoty, jaka została zadeklarowana na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego ?
  Tak. Można to uczynić w bloku, który w zeznaniu podatkowym zamieszczony jest bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1% i jest zatytułowany „Informacje uzupełniające”. Przykładowo w zeznaniu PIT-37 jest to pozycja 128. Należy jednak pamiętać, iż przejaw woli podatnika nie stanowi obowiązku dla organizacji pożytku publicznego. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w ślad za nią przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako podmiot uprawniony do otrzymywania 1% podatku określają organizacje pożytku publicznego. Sposób wewnętrznej dystrybucji i wykorzystania środków odbywa się zgodnie z przedmiotem działalności określonym w statucie oraz przepisami praw powszechnie obowiązującego.
 2. Czy organizacja pożytku publicznego ma obowiązek wydatkowania otrzymanych pieniędzy na cel wskazany przez podatnika.
  Nie, gdyż jak wczesnej zauważono podanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym celu na jaki chciałby, aby zadeklarowane prze niego środki zostały spożytkowane przez organizację pożytku publicznego stanowi wyłącznie przejaw woli podatnika. Organizacja może się do niego zastosować, ale nie musi.
 3. Czy rodzic dziecka, będącego podopiecznym organizacji pożytku publicznego, ma prawo żądać od OPP, aby środki zadeklarowane w zeznaniach podatkowych przez podatników z przeznaczeniem dla tego dziecka, organizacja przekazała wyłącznie na jego rzecz?
  Analogicznie, jak w przypadku powyższego pytania, organizacja pożytku publicznego jako beneficjent 1% jest wyłącznym dysponentem środków pochodzących z 1%. Dlatego też dokonując ich podziału musi kierować się statutem. Nie jest przy tym zobligowana do uwzględniania deklaracji podatników, którzy wskazali tę organizację i cel szczegółowy w zeznaniu podatkowym.
 4. Czy przekazywanie 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego jest obowiązkowe?
  Nie. Podatnik sam decyduje czy chciałby podzielić się 1% swojego podatku z wybraną organizacją pożytku publicznego. W tym przypadku mamy do czynienia z prawem podatnika a nie z obowiązkiem.
 5. Jestem emerytką. Od kilku lat rozlicza mnie ZUS. Czy istnieje jakaś możliwość, aby 1% mojego podatku powędrował na konto organizacji pożytku publicznego?
  Tak. Wystarczy, że na bazie rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy (tzw. PIT 40A) samodzielnie złoży Pani zeznanie podatkowe, w którym w części zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisze Pani nazwę organizacji pożytku publicznego (wybraną z wykazu MPiPS), numer KRS tej organizacji oraz wysokość kwoty do przekazania na jej rzecz przez naczelnika urzędu skarbowego. Należy jedynie pamiętać, że deklarowana kwota nie może przekroczyć 1% podatku należnego (i podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół) a ponadto, że zeznanie podatkowe należy złożyć przed upływem terminu dla jego złożenia, czyli przykładowo zeznanie PIT-37 lub PIT-36L nie później niż 30 kwietnia 2009 r.
 6. Czy korzystanie z 1% wyklucza odliczanie darowizn od dochodu?
  Nie. W konsekwencji, w tym samym zeznaniu podatkowym możemy zarówno skorzystać z odliczenia od dochodu z tytułu dokonanych darowizn na tzw. szlachetne cele (podstawę prawną do tego rodzaju odliczeń stanowi art. 26 ust. 1 pkt 9 lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jak i wypełnić wniosek o przekazanie 1% naszego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Warto jedynie pamiętać, iż w zeznaniu podatkowym za 2008 r. możemy odliczyć od dochodu wyłącznie te darowizny których dokonaliśmy w 2008 r. Darowizny przekazane w 2009 r. będą podlegać odliczeniu dopiero w rozliczeniu rocznym za 2009 r.
 7. Czy to prawda, że zgodnie z nowymi zasadami przekazywania 1% podatku, aby urząd skarbowy dokonał ich przelewu na konto organizacji pożytku publicznego konieczne jest złożenie przez podatnika korekty zeznania?
  Nie. W zeszłym roku urząd skarbowy miał prawo do przekazania 1% podatku wyłącznie z zeznania podatkowego, nie miał natomiast uprawnień do przekazanie 1% podatku z korekty zeznania złożonej przez podatnika. Według obecnie obowiązujących przepisów, urząd skarbowy ma prawo przekazać 1% wynikający także z korekty zeznania, o ile podatnik złożył ją w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Powyższa zmiana pozwoli na rozszerzenie potencjalnego kręgu osób, które mogą zadecydować o zasileniu konta OPP 1% swojego podatku.
 8. Czy osoba prawna może przekazać 1% swojego podatku na rzecz OPP?
  Nie. Przywilej zadecydowania o przeznaczeniu 1% swojego podatku należnego mają jedynie osoby fizyczne.
 9. Jakie warunki należy spełnić, aby urząd skarbowy przekazał 1% mojego podatku na rzecz wybranej przeze mnie organizacji pożytku publicznego?
  Przede wszystkim należy samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe (samodzielnie, czyli bez pośrednictwa płatnika, tj. zakładu pracy czy organu rentowego) z zachowaniem terminu dla jego złożenia, czyli PIT-28 nie później niż 2 lutego 2009 r., a PIT-37, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-38 nie później niż 30 kwietnia 2009 r.
  W składanym zeznaniu należy wypełnić wniosek o przekazanie 1%. W praktyce polega to na wypełnieniu odpowiedniej części zeznania podatkowego, w której należy podać nazwę organizacji pożytku publicznego, numer KRS tej organizacji oraz deklarowaną kwotę. Wysokość tej kwoty określa sam podatnik, pamiętając jedynie aby nie przekroczyła 1% podatku należnego i była zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy w dół.
  Ostatnią czynnością jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiący podstawę obliczenia kwoty dla organizacji pożytku publicznego. Z tym, ze zapłata ta nie może nastąpić później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
 10. W jakim terminie naczelnik urzędu skarbowego przekazuje kwoty z 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Czy można ten proces przyspieszyć składając wcześniej zeznanie podatkowe PIT-37?
  Kwoty z 1% naczelnik urzędu skarbowego przekazuje na rzecz organizacji pożytku publicznego w trzecim i w czwartym miesiącu licząc od końca miesiąca w którym upłynął termin składania zeznań podatkowych (a nie termin w którym podatnik złożył zeznanie podatkowe). W konsekwencji, bez względu na to czy podatnik zeznanie podatkowe PIT-37 (wraz z wypełnionym wnioskiem) złoży już teraz, czy w ostatnim dniu akcji rozliczeniowej, przekazanie pieniędzy na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego może nastąpić dopiero w lipcu lub sierpniu br.

źródło: pytania z dyżuru telefonicznego zorganizowanego przez Ministerstwo Finansów w styczniu 2009 r.

Redakcja Portalu

Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych

Perseusza 13, 67-200 Głogów
Tel/Fax: +48 76 832 18 04
E-mail: flis@flis.org.pl

Pon-Pt: 09.00-19.00
Weekend: Nieczynne

Umów się na spotkanie

Demo

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia?

Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych

KRS 0000368272
Data utworzenia 04.11.2010

NIP 693-216-51-74
REGON 021410256

Alior Bank oddział Głogów:
64 2490 0005 0000 4500 6942 1544

X
X